0 0 Kč ;
Zavřít

Informace o souborech cookie

OSVČ Miroslav Šupler, dále jen UNIPAR se sídlem Zašová 198, 756 51, provozovna Dolní Paseky 227, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, identifikační číslo: 42794412, zapsaný u Obecního živnostenského úřadu města Valašské Meziříčí pod č.j. 96/05404M/03/000875 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adresu https://eshop.unipar.cz, na Vaše koncová zařízení při Vaší návštěvě v souladu s obecně závaznými právními předpisy ukládá soubory obecně zvané „cookies“.

Co jsou cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači nebo mobilním zařízení, když si prohlížíte webové stránky. Slouží k tomu, aby pro Vás prezentace našich webových stránek byla uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Cookies napomáhají pamatovat si Vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na webové stránky vracíte nebo přecházíte z jedné webové stránky na jinou stránku.

K čemu cookies slouží?

Soubory cookie slouží ke zlepšení funkčnosti našich webových stránek a k usnadnění jejich používání. Pomocí souborů cookies dokážeme odlišit (nikoli identifikovat) jednotlivé uživatele od sebe a přizpůsobit obsah webu konkrétním preferencím. Pomocí souborů cookie analyzujeme historii vašeho prohlížení. Analyzované údaje používáme ke statistickým účelům a také k tomu, abychom vám mohli poskytovat obchodní a reklamní nabídky.

Jaké cookies používají naše webové stránky a proč?

Technické cookies

Tyto cookies jsou povinné (nutné) a nemohou být vypnuté. Pokud byste je ve vašem prohlížeči neměli, webové stránky by nefungovaly správně, např. by nebylo možné se přihlásit k uživatelskému účtu. Tento typ cookies neukládá žádné Vaše osobní údaje, podle kterých by bylo možné Vás identifikovat, ani žádné informace, které by byly využívány k marketingovým a komerčním účelům. Můžete nastavit svůj prohlížeč, aby zablokoval tyto cookies, ale některé části našich webových stránek nebudou fungovat.

Funkční cookies

Tyto soubory cookie zaznamenávají informace o vámi provedených volbách a také nám umožňují přizpůsobit webové stránky vašim potřebám. Funkční soubory cookie nám na vaši žádost pomáhají ukládat vaše registrační údaje, ukládat váš nákupní košík a provádět další podobné funkce našich webových stránek. Pomocí funkčních souborů cookie neshromažďujeme žádné informace, které by byly použity pro marketingové a komerční účely.

Analytické cookies

Tyto cookies si můžete sami spravovat ve svém prohlížeči. Analytické cookies nám umožňují sledovat souhrnné informace o návštěvnosti stránek (množství návštěvníků, zobrazené stránky, průměrná doba prohlížení atd.). Souhlasem nám pomáháte získat cenná data o tom, jak naše stránky užíváte. To nám pomáhá naše stránky vylepšovat a náš web funguje lépe. Tato data jsou anonymní.

Marketingové cookies

Tyto cookies si můžete sami spravovat ve svém prohlížeči. Cílené a reklamní cookies soubory mohou být nastaveny na webových stránkách reklamními partnery (třetími stranami). Tyto cookie soubory mohou být využívány a sdíleny těmito společnostmi, aby si vytvořily profil Vašich zájmů a zobrazily Vám relevantní reklamy na jiných webových stránkách na základě prohlíženého zboží. Při zakázání těchto cookies se vám reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí budou zobrazovat také, ale nebudou cílené a pro vás mohou být nezajímavé.

V následujícím přehledu naleznete, jaké konkrétní cookies jsou a/nebo mohou být na našich Webových stránkách používány:

Název cookie
Druh souboru
Expirace
Účel
CookieBearer
Technický
po dobu návštěvy
Slouží k přihlašování a identifikaci uživatelů.
.AspNetCore.Antiforgery
Technický
po dobu návštěvy
Anti-forgery cookie je bezpečnostní mechanismus na obranu proti útokům typu cross-site request forgery (CSRF).
_gid
Analytický
1 den
ID slouží k identifikaci uživatelů po dobu 24 hodin od poslední aktivity.
_gat_gtag_*
Analytický
1 minuta
Slouží k analýze chování návštěvníků při prohlížení, toku, zdroje a dalších informací.
_ga
Analytický
2 roky
Cookie pro Google Analytics, která uděluje návštěvníkovi unikátní id.
_ga_*
Analytický
2 roky
Cookie pro Google Analytics, která uděluje návštěvníkovi unikátní id.
_fbp
Marketingový
4 měsíce
Používá společnost Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako jsou nabídky v reálném čase od inzerentů třetích stran.
cf_clearance
Technický
1 rok
Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty.

Souhlas uživatele

Od 1.1.2022 můžeme ukládat bez Vašeho souhlasu na Vašem zařízení pouze tzv. technické cookies, které jsou nezbytně nutné pro provoz naší webové stránky. K ukládání všech ostatních cookies potřebujeme Váš souhlas.

Jako návštěvník máte možnost:

  1. odmítnout ukládání všech cookies (vyjma technických);
  2. máte možnost souhlasit se všemi cookies; a
  3. máte možnost jednotlivých preferencí.

Pro změnu nastavení zpracování cookies (s výjimkou technických cookies) klikněte sem.

Jak můžu používání cookies zamezit

Všechny běžné prohlížeče nabízí možnost vymazat stávající cookies či zabránit jejich ukládání, nebo naopak jejich ukládání povolit. Tyto operace se zpravidla provádí v nastavení Vašeho prohlížeče, přičemž konkrétní postup závisí především na Vašem prohlížeči a jeho verzi. Pokud nevíte, jak některou z těchto operací provést, podívejte se do nápovědy Vašeho prohlížeče.

Informace o nastavení konkrétního prohlížeče můžete rovněž nalézt na níže uvedených adresách:

Upozorňujeme Vás nicméně na to, že pokud deaktivujete instalaci veškerých, tedy i technických cookies (více viz kapitola Jaké cookies používají naše webové stránky a proč?), nelze vyloučit, že nebudete moci využívat všechny funkce našich Webových stránek nebo že se Vám naše Webové stránky nebudou správně zobrazovat.

Stav ke dni: 21.8.2023

Cookie policy

Self-employed Miroslav Šupler, hereinafter referred to as UNIPAR, with registered office at Zašová 198, 756 51, premises Dolní Paseky 227, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, identification number: 42794412, registered with the Municipal Trade Licensing Office of the town of Valašské Meziříčí under no. 96/05404M/03/000875 for the sale of goods through the on-line shop located at the Internet address https://eshop.unipar.cz, places files generally known as "cookies" on your terminal devices during your visit in accordance with generally binding legal regulations.

What cookies are

Cookies are small text files that are stored on your computer or mobile device when you browse a website. They are used to make the presentation of our website more user-friendly, efficient, and secure for you. Cookies help to remember your activities and preferences over a period of time so that you do not have to re-enter them when you return to the website or move from one page to another.

What are cookies used for?

Cookies are used to improve the functionality of our website and to make it easier to use. By using cookies, we can distinguish (but not identify) individual users from each other and tailor the content of the site to specific preferences. We use cookies to analyze your browsing history. We use the analyzed data for statistical purposes and to provide you with commercial and advertising offers.

What cookies are used on our website and why?

Technical cookies

These cookies are mandatory (required) and cannot be disabled. If you do not have them in your browser, the website would not function properly, e.g. you would not be able to log in to your user account. This type of cookie does not store any personal data that can identify you or any information that can be used for marketing or commercial purposes. You can set your browser to block these cookies, but some parts of our website will not work.

Functional cookies

These cookies record information about the choices you make and also allow us to personalise the website to your needs. Functionality cookies help us to store your registration details, store your shopping basket and perform other similar functions on our website at your request. We do not collect any information through the use of functional cookies that would be used for marketing and commercial purposes.

Analytical cookies

You can manage these cookies yourself in your browser. Analytical cookies allow us to track aggregate information about site traffic (number of visitors, pages viewed, average browsing time, etc.). By agreeing to this, you help us obtain valuable data about your use of our site. This helps us improve our site and make our site work better. This data is anonymous.

Marketing cookies

You can manage these cookies yourself in your browser. Targeting and advertising cookies may be set on the website by advertising partners (third parties). These cookies may be used and shared by these companies to build a profile of your interests and show you relevant advertisements on other websites based on the items you view. If you disable these cookies, you will also see ads within advertising and social networks, but they will not be targeted and may not be of interest to you.

The following is an overview of what specific cookies are and/or may be used on our ebsite:

Cookie name
Cookie type
Expiration
Purpose
CookieBearer
Technical
Session
It is used to log in and identify users.
.AspNetCore.Antiforgery
Technical
Session
Anti-forgery cookie is a security mechanism to defend against cross-site request forgery (CSRF) attacks.
_gid
Analytical
1 day
ID used to identify users for 24 hours after last activity.
_gat_gtag_*
Analytical
1 minute
Used to analyse visitor browsing habits, flow, source and other information.
_ga
Analytical
2 years
Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.
_ga_*
Analytical
2 years
Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.
_fbp
Marketing
4 months
Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.
cf_clearance
Technical
1 year
This cookie is used to distinguish between humans and bots.

User agreement

Since 1 January 2022, we can only store technical cookies on your device without your consent, which are strictly necessary for the operation of our website. We need your consent to store all other cookies.

User's options:

  1. refuse the storage of all cookies (except technical cookies);
  2. accept all cookies; and
  3. the option of individual preferences.

To change your cookie preferences (except for technical cookies) please click here.

How can I prevent cookies from being used

All common browsers offer the option to delete existing cookies or prevent their storage, or alternatively to allow their storage. These operations are usually carried out in your browser settings, and the specific procedure depends primarily on your browser and its version. If you do not know how to perform any of these operations, please consult your browser's help.

You can also find information on setting up your specific browser at the addresses below:

However, please note that if you deactivate the installation of all cookies, including technical cookies (for more information see the section What cookies are used by our website and why?), it is possible that you will not be able to use all the functions of our Website or that our Website will not be displayed correctly.

Status to date: 21.8.2023

Instagram

unipar.photos

Sdílejte s námi radost ze svíček Unipar na Instagramu se štítkem #uniparcandles

Tento web používá soubory cookie

Abychom Vám návštěvu na našem webu co nejvíce zpříjemnili, používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné a slouží k zajíštění správné funkčnosti našich webových stránek, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a Váš uživatelský zážitek. Kliknutím na tlačítko “Přijmout vše” souhlasíte s tím, že můžeme využívat všechny typy cookies. Chcete-li povolit užívání pouze některých typů cookies, můžete tak učinit v sekci „Podrobné nastavení“. Podrobné informace o souborech cookie naleznete v sekci Informace o souborech cookie.